logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β' ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β΄- Διδακτική Ενηλίκων

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ / ΑΔΑΜ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ

Τα περισσότερα εγχειρίδια Διδακτικής αρχίζουν συνήθως με μία διδακτκή
Θεωρία, στην οποία κυρίως στηρίζονται , π.χ διδακτική θεωρίας της μόρφω-
Σης, της μάθησης και τελευταίως της κυβερνητικής ή της επικοινωνίας. Στην
Εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί κανείς σε κάποια από τις
Θεωρίες αυτές. Δεν μπορεί ωστόσο να γίνει λόγος για Διδακτική της εκπαίδευ-
Σης ενηλίκων, όπως και γενικότερα για την Διδακτική, χωρίς αναφορά στην
Πράξη. Η Διδακτική είναι πρωτίστως και κυρίως συσσωρευμένη εμπειρία .Για
Αυτό ο δρόμος προς την διδακτική θεωρία παρουσιάζεται πάντα ως ένας δρόμος
Μίας σταδιακής αφαίρεσης και γενίκευσης. Όποιος θέλει να διδάξει σχεδιάζει
Και δοκιμάζει τον δρόμο τον οποίον θα ακολουθήσει και στοχάζεται γύρω από
Την πορεία του. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής αξιοποιεί τις προηγούμενες
Εμπειρίες του, τόσο τις επιτυχημένες όσο και τις αποτυχημένες, αλλά και τις
Γνώσεις άλλων και όλα αυτά τα κάνει γνώση, διδακτική θεωρία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ (1990-2015)

Η παρούσα ερευνητική εργασία έρχεται να συμπληρώσει την ευρύτερη θεματική που αφορά τόσο την πρόληψη όσο και τη αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από τα τέλη του εικοστού αιώνα, μέχρι και σήμερα.
Η ενασχόληση με την εν λόγω επιστημονική, ερευνητική και διδακτική περιοχή παραμένει πάντα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ελκυστική , δεδομένου ότι ο εγγραμματισμός συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την αύξηση των δυνατοτήτων τους για επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ,ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | ΜΑΤΟΥΛΑ ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ
Γλώσσα, ιστορία και ευκλείδεια γεωμετρία
Μια δοκιμή διαθεματικής προσέγγισης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Εισαγωγή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΔΗΡΑΣ
Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο και τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αντικείμενο του είναι η διαθεματική διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου και της Ευκλείδειας Γεωμετρίας με βάση επιλεγμένα αποσπάσματα από το αρχαίο κείμενο των «Στοιχείων» του Ευκλείδη. Απευθύνεται στους εν ενεργεία ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς, στους μαθηματικούς και στους φιλόλογους κυρίως, αλλά και στους μαθητές, στους φοιτητές και στο ευρύτερο κοινό.
Η μαθηματική, η φιλολογική και η ιστορική διάσταση του Ευκλείδειου έργου επισημαίνονται και μετατρέπονται σε διδακτικό υλικό, αφού δοκιμάστηκαν, προηγουμένως, στη σχολική πραγματικότητα με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων. Καθώς επίκειται η εισαγωγή του Διαθεματικού Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η κατάθεση μιας εφαρμοσμένης προσέγγισης καθιστά το βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο.

Οι συγγραφείς εργάζονται στη Β/θμια εκπαίδευση

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

COPING WITH EXTENSIVE TEXTS

Το Coping with Extensive Texts είναι ένα βιβλίο που έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών, κατά βάση τμημάτων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και να αναπτύξει τις δεξιότητές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή βιογραφικής έρευνας και τη σύνταξη ερευνητικής εργασίας. Τον στόχο αυτό προσπαθεί να τον επιτύχει με την ανάλυση εκτενών κειμένων από ποικίλες πηγές.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: ένα εισαγωγικό, με οδηγίες προς τον φοιτητή σχετικά με τις δεξιότητες ανάγνωσης εκτενών κειμένων και τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας και το μέρος με τα κείμενα προς ανάλυση και προβληματισμό. Το εισαγωγικό μέρος παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα ανάγνωσης, πως μπορεί να εμπνευστεί θέμα εργασίας, να κάνει έρευνα με λέξεις κλειδιά, να αποφύγει τη λογοκλοπή και να αναπαράγει τα κείμενα των πηγών του με το νέο τρόπο. Τα κείμενα προς ανάλυση οργανώνονται σε 5 θεματικές περιοχές, η καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει κείμενα δημοσιογραφικά, ακαδημαϊκά, ομιλίες, ή και λογοτεχνικά, για να εξοικειωθούν οι φοιτητές με διάφορα είδη κειμένων. Οι θεματικές περιοχές είναι οι εξής: Οικονομία και Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικονομική Ύφεση, Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνικά Θέματα.
Η επεξεργασία των κειμένων γίνεται με δυο τρόπους, ο ένας που έχει στόχο την εξαγωγή της επιχειρηματολογίας του κειμένου μόνο και είναι η τεχνική που θα ασκεί ο φοιτητής σε βιογραφική έρευνα, ο δε άλλος αποτελεί μια πιο λεπτομερή εξέταση, με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την συνειδητοποιημένη χρήση των γραμματικών μορφών. Στο τέλος κάθε ενότητας προτείνεται μια σειρά ασκήσεων στον φοιτητή που κυμαίνεται από την απλή περίληψη, την αντιπαράθεση δύο πηγών ή αντιλήψεων, έως τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας 3.000 λέξεων.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α' ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄- Γενικά Εισαγωγικά Θέματα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ / ΑΔΑΜ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ

Επειδή η εκπαίδευση ενηλίκων ήταν μέχρι τα τελευταία χρόνια ανύπαρκτη
Ως επιστημονική περιοχή και ως αντικείμενο σπουδών στα ελληνικά πανε-
Πιστήμια, είναι επίσης ανύπαρκτη ή έστω υποτυπώδης και η σχετική βι-
Βλιογραφία.Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες στο διδακτι-
Κό μας έργο και στην προσπάθεια των φοιτητών να προσεγγίσουν τα σχετι-
Κα θέματα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Οι λόγοι
Αυτοί μας οδήγησαν στην απόφαση να συντάξουμε το ανά χείρας εγχειρίδιο,
Το οποίο απαρτίζεται από τρία τεύχη: Το πρώτο τεύχος αναφέρεται σε γενι-
Κά εισαγωγικά θέματα, το δεύτερο στην ειδικότερη περιοχή της Διδακτικής
Των ενηλίκων και το τρίτο στον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων.