logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

TEXT ANALYSIS IN ACADEMIC ENGLISH

Το Text Analysis in Academic English είναι ειδικά γραμμένο για τους σπουδαστές στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής/Χρηματοοικονομικής και σε τμήματα με παρεμφερές αντικείμενο στα πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς.
Το Text Analysis in Academic English αποσκοπεί στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα διαφορετικά είδη γραπτών κειμένων (δηλ. άρθρα από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά, αποσπάσματα από βιβλία οικονομικών, κείμενα στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, διαφημιστικά κείμενα οικονομικού χαρακτήρα) που θα επεξεργαστούν στη διάρκεια των εξειδικευμένων σπουδών τους.
Το βιβλίο αποτελείται από 8 διδακτικές ενότητες. Διαφορετικά είδη κειμένων (written genres) αναλύονται σε βάθος. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο περιβάλλον που εμφανίζεται το κείμενο, στο σκοπό γραφής του, στο αναγνωστικό κοινό που απευθύνεται και η εσωτερική δομή του κειμένου ως κείμενο αποσαφηνίζεται με την εύρεση των συνεκτικών δεσμών σε επίπεδο γραμματικής/λεξιλογίου/οργάνωσης κειμένου που συμβάλουν στην συνοχή του κειμένου.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β' ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Β΄- Διδακτική Ενηλίκων

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ / ΑΔΑΜ.ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ

Τα περισσότερα εγχειρίδια Διδακτικής αρχίζουν συνήθως με μία διδακτκή
Θεωρία, στην οποία κυρίως στηρίζονται , π.χ διδακτική θεωρίας της μόρφω-
Σης, της μάθησης και τελευταίως της κυβερνητικής ή της επικοινωνίας. Στην
Εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί κανείς σε κάποια από τις
Θεωρίες αυτές. Δεν μπορεί ωστόσο να γίνει λόγος για Διδακτική της εκπαίδευ-
Σης ενηλίκων, όπως και γενικότερα για την Διδακτική, χωρίς αναφορά στην
Πράξη. Η Διδακτική είναι πρωτίστως και κυρίως συσσωρευμένη εμπειρία .Για
Αυτό ο δρόμος προς την διδακτική θεωρία παρουσιάζεται πάντα ως ένας δρόμος
Μίας σταδιακής αφαίρεσης και γενίκευσης. Όποιος θέλει να διδάξει σχεδιάζει
Και δοκιμάζει τον δρόμο τον οποίον θα ακολουθήσει και στοχάζεται γύρω από
Την πορεία του. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής αξιοποιεί τις προηγούμενες
Εμπειρίες του, τόσο τις επιτυχημένες όσο και τις αποτυχημένες, αλλά και τις
Γνώσεις άλλων και όλα αυτά τα κάνει γνώση, διδακτική θεωρία

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ Α. ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ
Θεσμοί και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση

Τα τελευταία χρόνια ,με δεδομένες τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, έγινε επιτακτικότερη η ανάγκη για την αναζήτηση εθνικών στρατηγικών με σκοπό την ευρύτερη μορφωτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων. Ως αποτέλεσμα η αποτελεσματικότητα της «δια βίου μάθησης» έχει αναδειχτεί ως αυτονόητος παράγοντας προόδου και κοινωνικής ευημερίας.
Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση έπαψε να ενδιαφέρει αποκλειστικά τους παιδαγωγούς ,αλλά να απασχολεί πλέον εξίσου τους επιχειρηματίες, τους ειδικούς της οικονομίας, τους εργαζομένους και διευρύνεται ολοένα όχι μόνο ως δυνατότητα εξασφάλισης προσόντων ,τα οποία σχετίζονται με την εργασία και την οικονομία, αλλά και ως βάση για την προοπτική ολοκλήρωσης της προσωπικότητας των ατόμων. Έτσι, η «δια βίου μάθηση» έχει εξελιχθεί σήμερα σε κοινό στόχο των χωρών της Ε.Ε., εφόσον εκτιμάται ότι η ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονομιών εξαρτάται σημαντικά από την ικανότητα των κοινωνιών να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση στη «δια βίου μάθηση».
Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο να διαμορφώσει μια γενική αντίληψη του περίπλοκου μηχανισμού της Ε.Ε. και να εμβαθύνει στις πολιτικές και τις δράσεις της Ε.Ε. για τη « δια βίου μάθηση»,η οποία ξεκινώντας ως μια έννοια συμπληρωματική της τυπικής εκπαίδευσης εξελίχθηκε σ' ένα συνεχές εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Η Αθηνά Α. Σιπητάνου είναι Λέκτορας στο Τμ. Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ

Επιμέλεια: Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης
Κείμενα: Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Σπύρος Λίτσας, Νικόλαος Ραπτόπουλος, Κλεάνθης Κυριακίδης
Η αραβική άνοιξη
- Μελέτες διεθνών σχέσεων

Τέσσερις πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες παρουσιάζουν, αναλύουν και επιχειρούν να ερμηνεύσουν το πολύπλοκο και δυναμικό φαινόμενο της Αραβικής Άνοιξης. Η προσέγγιση του ανά χείρας συλλογικού τόμου, συνδυάζοντας τη θεωρία με την ανάλυση, ξεφεύγει από τα στερεότυπα, βοηθάει τον αναγνώστη να εμβαθύνει στις εξελίξεις στον Αραβικό κόσμο και, παράλληλα, καλύπτει ένα σημαντικό κενό της βιβλιογραφίας των Διεθνών Σχέσεων.
Το παρόν έργο εγκαινιάζει τη σειρά του Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Μελέτες Διεθνών Σχέσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνολογία και Πληροφορική στον Χώρο του Πολιτισμού
Εφαρμογές στην Βυζαντινή εικόνα

Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο που καταγράφει οπτικές και επιστημονικούς χώρους που αποτυπώνουν τη μελέτη της βυζαντινής εικόνας. Συγκεκριμένα, στον τόμο παρουσιάζονται επιστημονικές εισηγήσεις 15 συγγραφέων – καθηγητών του Α.Π.Θ. και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας από τους τομείς της Πληροφορικής, της Επεξεργασίας Εικόνας, του Πληροφοριακού Περιεχομένου, της Φυσικής / Φυσικοχημείας, της Θεολογίας, της τεχνολογίας Lasers, της Ιατρικής και της Χαρτογραφίας.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται μία ανάλυση στους μηχανισμούς αναγνώρισης και αποτίμησης της βυζαντινής εικόνας υπό το πρίσμα της επιστήμης και ιδιαίτερα της πληροφορικής με την παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων αναλύσεων των μεγεθών, των τεχνικών απεικόνισης και των ιστογραμμάτων των έγχρωμων εικόνων. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, παρουσιάζονται τεχνικές ανάλυσης των υλικών, φασματοσκοπικές τεχνικές διαχωρισμού και οπτικής παρατήρησης με την παρουσίαση μελετών που ερευνήθηκαν στο Εργαστήριο Υπέρυθρης Φασματοσκοπίας και Θερμικής Ανάλυσης, του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία επιστημόνων και συντηρητών. Παράλληλα παρουσιάζονται οι εφαρμογές λέιζερ στη χημική ανάλυση, τη δομική διάγνωση και τον καθαρισμό ζωγραφικών έργων βυζαντινής περιόδου στο πλαίσιο συντήρησης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς