logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α' ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄- Γενικά Εισαγωγικά Θέματα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ / ΑΔΑΜ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ

Επειδή η εκπαίδευση ενηλίκων ήταν μέχρι τα τελευταία χρόνια ανύπαρκτη
Ως επιστημονική περιοχή και ως αντικείμενο σπουδών στα ελληνικά πανε-
Πιστήμια, είναι επίσης ανύπαρκτη ή έστω υποτυπώδης και η σχετική βι-
Βλιογραφία.Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες στο διδακτι-
Κό μας έργο και στην προσπάθεια των φοιτητών να προσεγγίσουν τα σχετι-
Κα θέματα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Οι λόγοι
Αυτοί μας οδήγησαν στην απόφαση να συντάξουμε το ανά χείρας εγχειρίδιο,
Το οποίο απαρτίζεται από τρία τεύχη: Το πρώτο τεύχος αναφέρεται σε γενι-
Κά εισαγωγικά θέματα, το δεύτερο στην ειδικότερη περιοχή της Διδακτικής
Των ενηλίκων και το τρίτο στον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Κώδικας διεθνών πράξεων προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη
Κώδικας διεθνών πράξεων προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου
Παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο

Το Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί έναν εξελισσόμενο κλάδο του Διεθνούς Δικαίου, τόσο στο θεσμικό όσο και στο συμβατικό επίπεδο. Νέες συμβάσεις, πρωτόκολλα και διακηρύξεις υιοθετούνται με συνεχή αυξανόμενο ρυθμό, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα του ανθρώπου και εγκαθιδρύοντας μηχανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέχρι σήμερα, τα δικαιώματα του ανθρώπου κατοχυρώνονται σε περισσότερες από 300 διεθνείς πράξεις μερικές από τις οποίες διαθέτουν Επιτροπές και άλλες Δικαστήρια, ενώπιον των οποίων τα κράτη οφείλουν να λογοδοτήσουν για τις παραβιάσεις που τελούνται στο εσωτερικό τους μετά από αναφορές ή προσφυγές που υποβάλλονται από άτομα, ομάδες ατόμων ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ είναι πλέον διάχυτη η πεποίθηση ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι αδιαίρετα, αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, που διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου και υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΗΕ, και τις αντίστοιχες που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο Περιφερειακών Οργανισμών, όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, της Αφρικανικής Ένωσης, του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και του ASEAN. Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης και δύο Διακηρύξεις, την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ένα μη συμβατικό κείμενο που περιλαμβάνει κανόνες διεθνούς εθιμικού δικαίου, καθώς και τη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Αυτόχθονων Λαών, το πιο πλήρες κείμενο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων που έχει υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ. Το παρόν βοήθημα είναι συμπληρωματικό του μαθήματος της Διεθνούς Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του αντίστοιχου εγχειριδίου Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το βιβλίο Διαχείριση Μάρκετινγκ Γεγονότων και εκδηλώσεων ΔΜΓΕ (Event Marketing Management) απευθύνεται σε αναγνώστες που ενδιαφέρονται για το μάρκετινγκ, τη Διαχείριση και Διοίκηση των πολιτιστικών επαγγελματικών, ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών, πολιτικών, ιδιωτικών εκδηλώσεων και γεγονότων.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

COPING WITH EXTENSIVE TEXTS

Το Coping with Extensive Texts είναι ένα βιβλίο που έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών, κατά βάση τμημάτων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και να αναπτύξει τις δεξιότητές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή βιογραφικής έρευνας και τη σύνταξη ερευνητικής εργασίας. Τον στόχο αυτό προσπαθεί να τον επιτύχει με την ανάλυση εκτενών κειμένων από ποικίλες πηγές.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: ένα εισαγωγικό, με οδηγίες προς τον φοιτητή σχετικά με τις δεξιότητες ανάγνωσης εκτενών κειμένων και τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας και το μέρος με τα κείμενα προς ανάλυση και προβληματισμό. Το εισαγωγικό μέρος παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα ανάγνωσης, πως μπορεί να εμπνευστεί θέμα εργασίας, να κάνει έρευνα με λέξεις κλειδιά, να αποφύγει τη λογοκλοπή και να αναπαράγει τα κείμενα των πηγών του με το νέο τρόπο. Τα κείμενα προς ανάλυση οργανώνονται σε 5 θεματικές περιοχές, η καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει κείμενα δημοσιογραφικά, ακαδημαϊκά, ομιλίες, ή και λογοτεχνικά, για να εξοικειωθούν οι φοιτητές με διάφορα είδη κειμένων. Οι θεματικές περιοχές είναι οι εξής: Οικονομία και Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικονομική Ύφεση, Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνικά Θέματα.
Η επεξεργασία των κειμένων γίνεται με δυο τρόπους, ο ένας που έχει στόχο την εξαγωγή της επιχειρηματολογίας του κειμένου μόνο και είναι η τεχνική που θα ασκεί ο φοιτητής σε βιογραφική έρευνα, ο δε άλλος αποτελεί μια πιο λεπτομερή εξέταση, με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την συνειδητοποιημένη χρήση των γραμματικών μορφών. Στο τέλος κάθε ενότητας προτείνεται μια σειρά ασκήσεων στον φοιτητή που κυμαίνεται από την απλή περίληψη, την αντιπαράθεση δύο πηγών ή αντιλήψεων, έως τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας 3.000 λέξεων.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αναπτυξιακά σύνδρομα στην ειδική αγωγή
Η μοριακή και κυτταρική βάση των φαινοτύπων
Το έντονο ενδιαφέρον για τη βιολογική πληροφόρηση σε μια επιστημονική προσέγγιση της Ειδικής Αγωγής αποτελεί ουσιαστική μαρτυρία για την ανάγκη της γνώσης σε ένα χώρο με ραγδαίες ερευνητικές εξελίξεις. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ανασκόπηση δεδομένων πάνω σε επιλεγμένα αναπτυξιακά νευρογενετικά σύνδρομα. Στόχος του είναι να προσφέρει τις επιστημονικές βάσεις για την καλύτερη κατανόηση του φαινοτύπου των συγκεκριμένων καταστάσεων και της παθογένεσης τους, από τη μοριακή βάση έως τη συμπεριφορά. Έμφαση δίδεται στα πορίσματα της Κυτταρικής και Μοριακής Γενετικής, της Νευροβιολογίας, της Νευροπαθολογίας και των Γνωστικών Επιστημών.

Ο Λάζαρος Τριάρχου είναι καθηγητής στο Τμ. Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας