logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το εγχείρημα αυτό αποτελεί μια επικαιροποιημένη, χρονικά διευρυμένη, τεκμηριωμένη και εμπλουτισμένη, ποσοτικά και ποιοτικά, αναθεώρηση των πολιτικών της Ευρωπαικής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση, όπως αυτές εξελίσσονται και εφαρμόζονται, κατά τα τελευταία κυρίως χρόνια , προσαρμοσμένες στις σύγχρονες κάθε φορά συνθήκες.
Το όλο έργο αποτελεί μια μικρή έστω κατάθεση στη θεμελίωση του ιδεώδους της δια βίου μάθησης και στην οικοδόμηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως μιας νέας εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και επιστημονικής περιοχής , στην Ενωμένη Ευρώπη και στην Ελλάδα ιδιαίτερα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

James E. Gentle

Η υπολογιστική Στατιστική αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την ανάπτυξη των υπολογιστών παρέχοντας δυνατότητα κατασκευής νέων βελτιωμένων αλγορίθμων μεγιστοποίησης ή προσομοίωσης. Συμπεριλαμβάνει εκείνες τις στατιστικές μεθόδους οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο υπολογιστικό φόρτο καθώς και τη σχετική θεωρία η οποία υποστηρίζει την αντιμετώπιση τέτοιων υπολογισμών μεγάλης πολυπλοκότητας. Διαφέρει από αυτό που λέγεται «στατιστικοί υπολογισμοί» ως προς το ότι σε αυτούς, όπως σημειώνει και ο Gentle, συμπεριλαμβάνονται υπολογιστικές μέθοδοι της μαθηματικής ανάλυσης για στατιστικούς και δεν είναι αναγκαστικά επίπονες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

DARREL INCE
Κατανεμημένες εφαρμογές και ηλεκτρονικό εμπόριο
απόδοση στα ελληνικά-επιστημονική επιμέλεια Κ.Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για τα κατανεμημένα συστήματα που απαντούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων και χρησιμοποιούν δικτυακή τεχνολογία – κυρίως τις τεχνολογίες του Διαδικτύου. Αυτό το βιβλίο περιγράφει την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών που αναδύθηκαν και ωρίμασαν τα τελευταία χρόνια, όπως οι διακομιστές Ιστού, η HTML,η Java, η CORBA και ηXML. Ειδικότερα μελετά ορισμένες πιο απαιτητικές εφαρμογές, όπου παρουσιάζονται προβλήματα απόδοσης και αξιοπιστίας. Το βιβλίο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω" συζητά το μοντέλο πελάτη-διακομιστή και τα υποδείγματα κατανεμημένου υπολογισμού πριν προχωρήσει σε πιο εξειδικευμένες τεχνολογίες που αποτελούν παραδείγματα των γενικών αυτών αρχών. Το τελικό μέρος του βιβλίου καλύπτει πιο προχωρημένα θέματα, όπως η ασφάλεια Διαδικτύου, η συγχρονικότητα, οι πράκτορες και ο αφανής-κινητός υπολογισμός.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της έκδοσης • Ισχυρά προσανατολισμένη προς τις εφαρμογές με γλώσσα υλοποίησης την Java • Σε όλο το βιβλίο εμφανίζονται μελέτες περίπτωσης και συνοπτικές περιγραφές συγκεκριμένων τεχνολογιών • Νέο υλικό για τον προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη, καθώς και μια εισαγωγή στη γλώσσα JavaScript • Εμπλουτισμός του κεφαλαίου της XML • Εμπλουτισμό του κεφαλαίου για τα επιχειρηματικά μοντέλα Διαδικτύου • Μεγαλύτερη κάλυψη των HTML, σχεδιασμού ιστοσελίδων, Java Server Pages, κλήσης απομακρυσμένων διαδικασιών, εσωτερικών υπηρεσιών, πλαισίων ανάπτυξης εφαρμογών, MySQL, SOAP, Apache και υπηρεσιών Ιστού.
Το CD_ROM που συνοδεύει το βιβλίο περιέχει συνδέσμους προς ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες για περαιτέρω μελέτη, ασκήσεις προγραμματισμού και προτεινόμενες λύσεις.
Ο Darrel Ince είναι Καθηγητής Υπολογιστικής στο Βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει γράψει περισσότερα από 30 βιβλία, μεταξύ των οποίων και το Active Java, ένα από τα πρώτα βιβλία σχετικά με προγραμματισμό σε Java.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΑΠΕΡΓΗΣ
Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής, μέρος Ι
Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά (μέσω ποσοτικών ασκήσεων) τις έννοιες του συγκεκριμένου μαθήματος. Ο βραχυχρόνιος φυσικά στόχος του εγχειριδίου είναι οι φοιτητές να ξεπεράσουν τις οποιεσδήποτε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τις εξετάσεις τους.

Ο Νικόλαος Απέργης είναι Καθηγητής του Τμ. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ (ΕΠΙΜ.)
Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων

Στο βιβλίο αυτό, που γράφτηκε από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς, αναλύονται θέματα που χαρακτηρίζουν τη σημερινή σχολική πραγματικότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρουσιάζονται διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης και σχολικής διοίκησης με στόχο τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής βελτίωσης του σχολείου.
Αντιμετωπίζοντας το σχολείο ως δυναμικό πεδίο αλληλεπίδρασης πολυάριθμων μεταβλητών, οι συγγραφείς επιχειρούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως τι σημαίνει «καλό σχολείο»,τι προσδοκίες έχουν από το εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές, οι γονείς και η κοινωνία στο σύνολο της, ποια είναι τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και ποιος ο συνδυασμός των παραμέτρων που διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βιβλίο που εμπλουτίζει την υπάρχουσα βιβλιογραφία με νέους προβληματισμούς και προτάσεις για το ρόλο του σχολείου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.Οι συγγραφείς είναι όλοι μέλη ΔΕΠ του τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.